Fundamenty palowe

Niektóre projekty budowlane, aby mogły zostać zrealizowane wymagają właściwego przygotowania gruntu. Jego wzmocnienie jest niezbędne, aby cała konstrukcja była stabilna i tym samym bezpieczna. Czym są fundamenty palowe i kiedy się je stosuje?

Wzmacnianie gruntu

Wzmacnianie gruntu

Grunt, czyli warstwa ziemi znajdująca się na zewnątrz. Ma określone właściwości, od których zależy czy na danym terenie może być zrealizowana inwestycja budowlana. Według klasyfikacji wyróżnia się grunty naturalne (nazywane też rodzimymi). Powstają one w wyniku procesów geologicznych. Przykładem takiego gruntu rodzimego jest m.in. skała, grunt mineralny, organiczny. Drugim wariantem jest grunt antropogeniczny, który powstał w efekcie działalności człowieka. Jest nazywany również gruntem nasypowym.

W obrębie gruntów wyróżnia się:

- grunty niespoiste (sypkie) - zróżnicowane pod względem uziarnienia (zgodnie z normą PN-88/B04481, tj. żwir, piasek gruboziarnisty, średnioziarnisty i drobnoziarnisty, pospółkę oraz piasek pylasty, zagęszczenia (grunty luźne, średniozagęszczone, zagęszczone i mocno zagęszczone) i wilgotności (nawodnione, wilgotne i mało wilgotne),
- grunty spoiste - różniące się spoistością, uziarnieniem, stanem, stopniem plastyczności (zwarte, półzwarte, twardoplastyczne, miękkoplastyczne, plastyczne, płynne).

Planując inwestycję budowlaną trzeba zwrócić szczególną uwagę czy grunt nie został zaklasyfikowany do zgodnie z normą PN-86/B-0248 do gruntów słabonośnych. Charakteryzują się one tym, że w ich składzie znajduje się co najmniej 2% substancji organicznej. Tego typu podłoże nie jest automatycznie dyskwalifikowane jako grunt budowlany, jednak aby zrealizować inwestycję trzeba będzie wykonać szereg dodatkowych czynności, związanych ze wzmacnianiem podłoża gruntowego. Wybór odpowiedniej metody umożliwiającej odciążenie gruntu najlepiej zostawić profesjonalistom, takim jak https://www.budokop.pl/, dla których hydrotechnika, geotechnika oraz stabilizacja gruntu nie stanowią żadnego problemu. Ustalenie właściwej metody wymaga rozległej wiedzy i doświadczenia, szczególnie, że pod uwagę należy wziąć szereg różnych czynników, w tym:

- warunki górnicze, sejsmiczne i parasejsmiczne,
- warunki gruntowo-wodne,
- obciążenia, jakie przekazywane będą przez konstrukcję obiektu,
- dopuszczalne osiadanie fundamentów (równomierne i nierównomierne),
- wartość i sposób obciążenia posadzek,
- obiekty znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Niekorzystne warunki gruntowe oraz gruntowo-wodne nie dyskwalifikują zazwyczaj terenu wykonania inwestycji, o ile podjęte zostaną właściwe kroki do jego wzmocnienia. Obecnie wzmacnianie gruntu wykonywane jest, gdy:

- konstrukcja budowlana podatna jest nawet na niewielkie wartości osiadania,
- w projektowaniu geotechnicznym wskazuje się na konieczność zwiększenia stabilności podłoża (np. skarpy lub zbocza),
- konieczne jest właściwe wzmocnienie już istniejących fundamentów, np. gdy uległy one uszkodzeniu,
- planowana inwestycja jest np. budynkiem o niewielkiej podstawie, lecz dużej wysokości, ponieważ w takich przypadkach generowane są duże obciążenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

 

Fundamenty palowe rodzaje

Skuteczne wzmocnienie gruntu wymaga wybrania właściwej metody. Uwzględniając głębokość wykonania wzmocnienia, rodzaj zastosowanego materiału, występowanie drgań, zmiany parametrów gruntu, jaki zalega w podłożu czy wrażliwość na przeszkody występujące w gruncie, dopasowywane są właściwe rozwiązania.

Wśród dostępnych możliwości wymienić należy:

- pale CFA, czyli pale wiercone świdrem ciągłym,
- pale FDP, przemieszczeniowe, w których specjalna głowica maszyny wkręcana jest w głąb gruntu, wielkość “odwiertu” dostosowywana jest do długości pala, jaki ma zostać wykorzystany, świder maszyny cechuje się specjalną konstrukcją, dzięki której ilość urobku wynoszonego ponad powierzchnię jest ograniczona, natomiast jest on maksymalnie rozpychany i wciskany do otaczającego gruntu, gdy głowica wyciągana jest na powierzchnię, jednocześnie tłoczna jest specjalna mieszanka betonowa,
- kolumna DSM, czyli system mieszania gruntu,
- technologia Jet-grouting, czyli kolumny formowane za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej,
- mikropale iniekcyjne, czyli takie, w których średnica poszczególnych elementów (pali) jest nie większa niż 300 mm,
- kotwy gruntowe, które wykorzystywane są tam, gdzie palisady i inne konstrukcje nie zapewnią wystarczającej stabilności, jak np. nabrzeża portowe,
- pale VDW, nazywane też palami CCFA, to pale wykonywane w orurowaniu, umożliwia wykonanie palisady w układzie siecznym, w sąsiedztwie już istniejących budynków lub miejscach, gdzie warunki gruntowe są trudne,
- pale VIBRO, to jeden z wariantów pali przemieszczeniowych, pozwalający na wykonanie wzmocnienia w sposób w zasadzie “bez urobkowy”.

 

Palowanie CFA

Jedną z metod wzmacniania gruntu jest wykonanie pali CFA. Technologia ta polega na wykonaniu wiercenia w gruncie. Wykorzystywany jest tu świder ślimakowy, który podczas wkręcania w grunt powoduje rozpychanie podłoża na boki, częściowo go zagęszczając. Dzięki temu ilość urobku, która wyciągana jest na powierzchnię jest stosunkowo niewielka. Specyficzna budowa i rdzeń wewnątrz świdra umożliwiają tłoczenie betonu do wnętrza odwiertu, w momencie, gdy świder jest stopniowo wyciągany na powierzchnię. Beton jest wtłaczany do otworu pod ciśnieniem, co pozwala zabezpieczyć grunt przed osuwaniem. Gdy beton zostaje wtłoczony do otworu konieczne jest wykonanie zbrojenia, do czego wykorzystywane są prefabrykowane kosze zbrojeniowe lub stalowe kształtowniki.

Pale CFA wykonać można również w miejscach trudniej dostępnych, gdy np. dojazd jest dość wąski lub znajdujące się w sąsiedztwie linie elektryczne. W takiej sytuacji głowica służąca do odwiertu może zostać przymocowana do koparki, gdy ta zostanie właściwie zaadoptowana.

Palowanie CFA wykorzystywane jest do posadowienia budynków i hal, a także do wzmacniania gruntów, w miejscu, gdzie planowane są inwestycje budowlane, takie jak szlaki komunikacyjne lub hydrotechniczne.

Szukając informacji dotyczących kosztu wykonania wzmocnienia, ciężko jest uzyskać jednoznaczne informacje. Wyszukiwania typu pale CFA cennik mogą co najwyżej określić szacunkowy wydatek, finalny koszt zależy bowiem od wielu czynników. Chcąc uzyskać dokładną ocenę warto zwrócić się do specjalistów z https://www.budokop.pl/. Wykonają oni wszelkie niezbędne czynności, istotne dla uzyskania końcowej wyceny.

 

Kolumny DSM

Palisada DSM jest rozwiązaniem pozwalającym wykorzystać technologię, polegająca na mieszanie gruntu. Rozwiązanie wykorzystywane jest tam, gdzie konieczne jest wykonanie wzmocnienia podłoża pod budynki oraz budowle: komunikacyjne, hydrotechniczne i liniowe.

Kolumna formowana jest na ustalonej przez inżyniera głębokości oraz określonej w projekcie średnicy. Do ich wykonania wykorzystuje się palownicę, na której zainstalowana jest specjalna głowica, charakteryzująca się szybkoobrotową głowicą. Na jej końcu znajduje się mieszadło o specjalnej konstrukcji, które umieszczane jest w gruncie. Istotą procesu jest wykonanie tzw. odspojenia gruntu, który następnie zostaje wymieszany z właściwym spoiwem. Jest ono wtłaczane pod ciśnieniem przy pomocy specjalnej pompy.

 

Jet-grouting

Technologia wzmacniania podłoża, w której wykorzystywane są wysokociśnieniowe iniekcje, w efekcie których formowane są specjalne kolumny nosi nazwę jet-grouting. Metoda ta polega na wykorzystaniu wysokoenergetycznego strumienia cieczy, która powoduje rozpłukanie gruntu i jego lokalne zniszczenie. Część urobku wynoszona jest na powierzchnię, a w powstałą lukę wtłaczany jest zaczyn cementowy. Dzięki temu w gruncie tworzone są specjalne kolumny gruntowo-cementowe.

W praktyce technologia jet-grouting wykorzystywana jest w trzech wariantach - jako mono jet (wariant pojedynczy), double jet (podwójny) oraz triple jet (potrójny). To, który wariant iniekcji strumieniowej jet-grouting zostanie wykorzystany zależy od wielu czynników.

Wykonanie kolumny jet-grouting to cena/koszt, uzależniony od potrzeb danego projektu. W ofercie firm zajmujących się wykonaniem pali jet-grouting zazwyczaj ceny nie są podawane, ponieważ zależą one od wielu czynników. Konieczne jest zatem skontaktowanie z przedstawicielem.

jet-grouting

25/01/2023     artykuł sponsorowany

Reviews about Fundamenty palowe Add comment

We have no opinion yet :(
Be the first to add a review!
Your opinion
#0
Share your impressions... write something about the content...
Our website uses cookies to provide you with services at the highest level and for statistical and advertising purposes. By using this site, you agree to the use of cookies, more details in our cookies policy. Close